علیرضا شهیدی رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران خبر از همکاری ایران و روسیه در این زمینه می دهد و می گوید: سال گذشته فراخوان بین المللی منتشر کردیم و شرکت روس ژئو که هلدینگی زمین شناسی و اکتشافی است برای همکاری با ایران موافقت کرد.