شناسایی پیشایندهای پایداری کسب و کارهای گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

منبع :  انجمن علمی گردشگری ایران دسته بندی : گردشگری کد خبر : 268101 1 ماه قبل 91
کسب‌وکارهای گردشگری در کشور برای ایجاد منابع درآمدی خود به تاب‌آوری رو به جلو یا پایداری، توجه ویژه دارند. لیکن تحریم به عنوان یک محدودیت اقتصادی- سیاسی منجر به عدم اطمینان قابل توجه و شرایط آشفته در بسیاری از صنایع از جمله صنعت گردشگری شده است و شیوع ناگهانی ویروس کرونا نیز آثار تحریم را بر این صنعت افزون نمود. از این رو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیشایندهای تاب‌آوری رو به جلوی کسب و کارهای گردشگری در شرایط تحریم و اولویت‌بندی آنها است. بدین منظور، برای شناسایی آن عوامل، رویکرد کیفی اتخاذ شد و با 18 نفر خبره که از طریق نمونه‌گیری گلوله‌برفی از میان فعالان کسب و کارهای گردشگری انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. بر اساس داده‌های حاصل، چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون تدوین و اعتباریابی شد. سپس در بخش کمّی با روش میانگین موزون، رتبه‎بندی مضامین صورت گرفت. پایایی مصاحبه‌ها با روش دو کدگذار با نرخ توافق 79 به دست آمد. یافته‌های پژوهش منجر به شناسایی هفت مضمون اصلی به ترتیب اولویت شامل حفاظت زیست‌محیطی برای توسعه گردشگری، توسعه تعاملات اجتماعی با گردشگران، توسعه توان مالی- اقتصادی در جذب گردشگری، توسعه توان رقابتی نسبت به دیگر کشورهای گردشگرپذیر، ظرفیت‌سازی نهادی در رابطه با جذب گردشگر، مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری و توسعه قابلیت‌های انسانی در ارائه خدمات گردشگری و با 21 مضمون سازمان‌دهنده و 127 مضمون پایه شد. در نهایت براساس یافنه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
مشاهده این خبر در سایت مرجع