ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی

منبع : دسته بندی : گردشگری کد خبر : 168131 4 ماه قبل 112
با وجود اتفاق نظر بر اثربخشی تعالی در توسعه و ارتقای عملکرد فردی و اجتماعی، لیکن تاکنون الگوی گردشـگری تعـالی گـرا، به صورت علمی و جامع تدوین و ارائه نشده است. پژوهش اکتشافی–توسعه ای حاضر، به منظور برطرف نمودن این خلاء و با هدف « ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی» صورت پذیرفته و مبتنی بر روش ترکیبی می باشد. در بخش کیفی از منابع کتابخانه ای و نظرات متخصصین در دسترس در حوزه های گردشگری، معنویت، فرهنگ و روانشناسی به صورت هدفمند، و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی نیز از مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردیده است. جهت انجام تحلیلهای آماری نیز از نرم افزارهایMAXQDA، SPSS22 ، LISREL8,8 استفاده شده است. با توجه به یافته ها و الگوی ارائه شده، زیست بوم مکتب گردشگری تعالی گرا، به عنوان زیست بومی آموزشی و غیر رسمی، با روح معنوی، تجلی یافته و در چارچوب ابعاد ارتباطی انسان و با بهره گیری از مؤلفه های معنوی الگو، باعث توسعه و تعمیق گستره شناخت، خودآگاهی، هم آفرینی و تکنیک دهی شده و می تواند یکی از مناسبترین روشهای دستیابی به تعالی پایدار انسانی محسوب گردد.
مشاهده این خبر در سایت مرجع