در این برنامه متراژ، روند معاملات این واحدها از ابتدای امسال را بررسی کردیم.