اما عباس کریمی استاد دانشگاه تهران این شرط را خلاف قانون می‌داند و اظهار می‌کند که وجود چنین قوانینی از ناکارآمدی نظام قانون‌گذاری ایران نشات گرفته است.